Статут

Бања Лука, 08. јули 2018. годинe

На основу члана 14. Закона о политичким организацијама  (”Службени гласник  Републике Српске”,  број 15/96 и 17/02) Конгрес Социјалистичке партије, одржан  08. јула  2018. године,  д о н и о   ј е

 

СТАТУТ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Социјалистичка партија (у даљем тексту СП) је организована и самостална политичка партија демократске љевице грађана који прихватају и остварују Програм, Статут и друге опште акте СП-а.

Подручје дјеловања Социјалистичке партије је територија Босне и Херцеговине, односно њених дијелова: Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ.

Социјалистичка партија је правни сљедбеник Социјалдемократске странке БиХ из 1909. године, КП БиХ, СК БиХ – Социјал – демократске партије БиХ.

 

Члан 2.

 

Програмске циљеве, активност и дјеловање Социјалистичка партија ће остваривати организованим и јавним радом својих организација, органа и појединачном активношћу чланова Партије, a учешћем на изборима за органе власти на свим нивоима и другим облицима дјеловања.

 

Назив

Члан 3.

 

Назив партије је – Социјалистичка партија.

Скраћени назив Социјалистичке партије је  СП.

 

Сједиште

Члан 4.

 

Сједиште Социјалистичке партије је у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина.

 

Заступање и представљање СПа

Члан 5.

 

Социјалистичку партију заступа и представља предсједник Социјалистичке партије или лице које за то овласти предсједник.

 

Печат и штамбиљ

Члан 6.

 

СП има печат кружног облика, промјера 30 (тридесет) милиметара и штамбиљ правоугаоног облика дужине 40 и ширине 20 милиметара.

На печату Социјалистичке партије, испод унутрашњег обода кружнице, у виду концентричних кругова, исписан је ћириличним и латиничним писмом сљедећи текст: Социјалистичка партија, назив органа СП-а који посједује печат и сједиште органа СП-а.

Знак Партије се налази у средини печата.

Штамбиљ Социјалистичке партије садржи исти текст као и печат СП-а са додатном ознаком за број и датум.

 

Застава СП

Члан 7.

 

Застава Социјалистичке партије је јарко црвене боје, порубљена жутим ресама, у чијој се средини налази знак СП-а, који заузима једну четвртину површине заставе.

 

Знак СП

Члан 8.

 

Знак Социјалистичке партије је стилизована ружа која обликом подсјећа на једра нагнута у лијево која тјерана вјетром графичку конструкцију знака гурају напријед. Ружа је конструисана из три дијела са комбинацијом црвене (двије латице) и плаве (једна латица) боје.

Логотип знака у себи садржи скраћени назив Партије (СП), који доминира логотипом, и испод пун назив партије  (Социјалистичка партија).

Промјену знака и логотипа знака СП-а предлаже Извршни одбор, а усваја Главни одбор.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СП И НАЧИН

ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Циљеви и задаци

Члан 9.

 

Циљеви и задаци СП-а су:

 • поштовање и уважавање права и слобода свих грађана независно од њиховог погледа на свијет, политичког увјерења, вјерске и националне припадности, једнакости, економске и социјалне правде за све грађане;
 • борба за демократску и правну државу у којој ће се на демократски начин рјешавати сва питања;
 • регулисање привредних токова на законитостима тржишта и механизмима социјално одговорне државе;
 • пуна заштита и остварење законских права бораца, породица палих и несталих бораца, војних инвалида, социјално угрожених лица, друштвених група и слојева;
 • заштита права радника и малих акционара, поштовање колективних уговора, заштита права и положаја земљорадника и незапослених лица, пензионера, ђака и студената и свих других људи који живе од личног рада;
 • подстицање и развијање стваралаштва, свестраног културног развоја, стварањe и заштитa материјалног богатства;
 • заштита природне средине и обезбјеђивање здравог живота генерацијама које долазе;
 • заштита положаја породице и равноправности полова;
 • изградња друштва на основним вриједностима и социјалистичким идејама слободе, једнакости и солидарности за све грађане;
 • стварање услова за потпуну и квалитетну здравствену заштиту свих грађана.
 • стварање услова за брже запошљавање незапослених лица, ратних и цивилних инвалида и цивилних жртава рата;

 

Начин остваривања циљева и задатака СП

Члан 10.

 

Програмске циљеве и задатке СП ће остваривати:

 1. борбом за слободу, једнакошћу и заштитом свих грађана од било каквих принуда, елиминисањем свих облика политичке диктатуре, тираније или деспотизма;
 2. борбом против привилегија за појединце, групе и одређене слојеве друштва; онемогућавањем и укидањем сваког монопола моћи у друштву и стварањем предуслова да сваки појединац, у складу са својим склоностима и могућностима, развија стваралачке способности;
 3. сарадњом са другим партијама социјалистичке, социјалдемократске и демократске оријентације у БиХ, региону, Европи и свијету,  а нарочито јачањем властите одговорности и раду у блоку љевице;
 4. развијањем демократских односа у држави и СП-у, те сталном комуникацијом чланства и руководства СП-а, руководства различитих нивоа власти и политичких партија, као и између народа и власти.

 

ЧЛАНСТВО СП

Пријем чланства у СП

Члан 11.

 

Учлањење у Социјалистичку партију је добровољно.

Члан Партије може постати свако пунољетно лице које није члан друге политичке партије, а које прихвата Програм и Статут СП-а и изрази вољу да ће испуњавати све обавезе утврђене Програмом и Статутом СП-а.

 

Члан 12.

 

Кандидат за члана СП-а потписује приступницу и подноси је у мјесни, општински или градски одбор.

Мјесни, општински или градски одбор СП-а дужан је да у року од 30 (тридесет) дана, од дана пријема приступнице, донесе одлуку о пријему кандидата у СП, уручи му чланску карту и упозна га са Статутом и Програмом СП-а. Уколико у прописаном року одбор не донесе одлуку о пријему у СП сматраће се да је потписник приступнице  пуноправан члан СП-а.

Ако је приступницу поднио кандидат који је био на руководним функцијама у другим политичким партијама или био искључен из СП-а, одлуку о поновном пријему кандидата у чланство СП-а доноси Главни одбор СП-а, уз претходно прибављено мишљење органа СП-а средине из које кандидат потиче.

Одлука Главног одбора СП-а  је коначна.

Члан 13.

 

Изузетно, Извршни одбор Главног одбора СП-а има право да непосредно изврши пријем у СП лица која се не могу везати ни за једну мјесну организацију, а која бораве ван граница БиХ и у мјесту боравка раде на програмским циљевима СП-а или дјеловању СП-а ван граница БиХ.

Чланови СП-а, из претходног става, нису везани ни за једну организацију СП-а, па њихов рад и активност координира и прати Извршни одбор Главног одбора СП-а.

 

Члан 14.

 

Чланови Социјалистичке партије не могу бити чланови других партија.

 

Чланска карта

Члан 15.

 

Члан Партије добија чланску карту коју издаје Општински одбор или Градски одбор Партије.

Изглед, облик и садржај чланске карте утврђује Извршни одбор Партије.

 

Права и дужности чланова СП

Члан 16.

 

Права члана Социјалистичке партије су:

 • да бира и да буде биран у органе СП-а;
 • да буде кандидован и биран само на једну функцију на једном нивоу органа;
 • да буде кандидат СП-а за парламентарне и друге изборе, за представничке и извршне органе власти;
 • да учествује у креирању и остваривању политике СП-а;
 • да покреће иницијативе за рад СП-а и њених органа;
 • да буде информисан о свим активностима и одлукама органа СП-а и да те одлуке спроводи;
 • да слободно изражава и брани, на свим нивоима организовања СП-а, сопствена мишљења и ставове који су другачији од оних које има већина, а који се формирају у појединим случајевима;
 • да самостално истиче своју кандидатуру у складу са статутарним нормама и прихваћеним правилима;
 • да учествује у партијском раду на свим нивоима организовања и да предлаже закључке, ставове, одлуке и друге акте СП-а.

Члан Социјалистичке партије ужива пуну заштиту и слободу изражавања свог националног и вјерског идентитета.

 

Члан 17.

 

Дужности члана Социјалистичке партије су:

 • да се придржава Програма и Статута СП-а;
 • да се залаже и активно ради на остваривању програмских циљева СП-а и оспособљава се за политичко дјеловање;
 • да чува и јача углед СП-а и њених органа;
 • да проводи одлуке и друге акте органа СП-а;
 • да се на свим нивоима СП-а залаже за пуно поштовање демократских начела, правила и статутарних норми у раду органа и организација Социјалистичке партије;
 • да придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате СП-а и да придобија нове чланове за СП;
 • да редовно плаћа партијску чланарину, као и допринос утврђен одлуком Главног одбора Социјалистичке партије;
 • да благовремено обавијести мјесну организацију о промјени пребивалишта.

 

Члан 18.

 

Члан који није платио чланарину или стратешку чланарину за шест или више мјесеци не може бити кандидат за партијске функције од мјесног до Главног одбора нити кандидат за одборника, посланика, делегата, као и на друге функције у општини, граду, Републици Српској  и Босни и Херцеговини.

Општински и градски одбори СП-а обавезни су да сваких шест мјесеци разматрају извјештај о плаћању чланарине и стратешке чланарине и достављају га Извршном одбору Главног одбора СП-а.   

 

Члан 19.

 

Партија води евиденцију свог чланства.

Евиденција чланства Социјалистичке партије води се на нивоу СП-а, градских, општинских и  мјесних организација СП-а.

База података о чланству у Социјалистичкој партији води се у стручној служби Главног одбора СП-а.

Упутство о начину вођења евиденције чланства и о садржају образаца на којима се води евиденција доноси Извршни одбор Главног одбора СП-а.

 

Члан 20.

 

Главни одбор Социјалистичке партије утврђује висину чланарине и стратешке чланарине.

Приликом одређивања износа чланарине и стратешке чланарине, Главни одбор  СП-а одређује и начин плаћања чланарине (годишње или мјесечно).

Упуство о начину прикупљања чланарине и стратешке чланарине доноси Извршни одбор Главног одбора  СП-а.

 

Престанак чланства у СП

Члан 21.

 

Чланство у Социјалистичкој партији престаје:

 • брисањем из евиденције;
 • иступањем из чланства;
 • искључењем из СП-а или
 • услијед смрти.

Члан СП-а биће брисан из евиденције уколико више од годину дана нема контаката са мјесном организацијом, а мјесну или општинску организацију није обавијестио о разлозима напуштања СП-а.

Члан СП може слободно иступити из чланства Социјалистичке партије.

Члан СП-а може бити искључен из Социјалистичке партије:

 • ако грубо крши Програм и Статут СП-а, својим иступањем поступа супротно одлукама органа СП-а, односно ако својим понашањем тешко нарушава углед чланова и органа СП-а;
 • ако не извршава одлуке и друге акте органа СП-а на које је обавезан по Статуту СП-а;
 • ако члан СП-а, који је на изборном мандату којим располаже у име СП-а, не прихвата контролу и сугестије надлежних органа СП-а.

Одлуку о искључењу доносе одбори СП-а (општински, градски, Главни одбор) са образложењем разлога искључења и поуком о праву приговора, односно жалбе.

 

Члан 22.

 

Искључени члан на одлуку општинског/ градског или Главног одбора може поднијети жалбу Статутарној комисији Социјалистичке партије.

Одлуке Статутарне комисије су коначне. На коначну одлуку Статутарне комисије  члан може поднијети апелацију конгресу СП-а у року од 30 дана од дана пријема исте.

До доношења одлуке конгреса, по поднесеној апелацији, чланство искљученом члану у СП-у мирује.

 

НАЧИН ДЈЕЛОВАЊА И ОДНОСИ У СП

Члан 23.

 

Односи у Социјалистичкој партији заснивају се на начелима демократије, слободе, политичке иницијативе чланова, равноправности и међусобном уважавању; сталном и отвореном дијалогу, толеранцији, тајном гласању, одговорности свих руководстава чланству и поштовању и извршавању демократски усвојених одлука.

Сваки члан има права да унутар СП-а  слободно износи своје мишљење, покреће питања и даје приједлоге. Обавеза је организација и органа којима члан припада да размотре његове, односно њихове приједлоге, примједбе, ставове и иницијативе.

Право је члана да затражи преиспитивање усвојених одлука или ставова са којима се не слаже, за које сматра да их треба промијенити, али је дужан да исте проводи док су на снази.

За слободно изнесено мишљење, приједлог или иницијативу у СП-у, односно њеном руководећем  органу, члан не може сносити посљедице, осим када грубо и неодговорно нарушава углед и руши ауторитет Социјалистичке партије.

 

Члан 24.

 

Јединство СП-а обезбјеђује се и испољава на начелима поштовања Програма и Статута СП-а  од стране свих чланова, организација и органа Социјалистичке партије.

Спровођење  политике СП-а и одлука Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора и других органа СП-а обавезно је за све чланове и органе Социјалистичке партије.

 

Члан 25.

 

Мањина која се формира у СП-у поводом одређених питања, треба да се схвати као израз демократских односа у СП-у и допринос изграђивању неопходних промјена и успјешном извршавању политике Социјалистичке партије.

Мањина у оквиру СП-а подстиче унутрашњу дебату и критичком анализом, иницијативама и алтернативама доприноси развоју Програма и активностима СП-а.

Ако приједлог члана организације или органа СП-а, поводом одређеног питања, подржи најмање 1/5 чланова организације или органа, о том приједлогу се обавезно отвара расправа и заузима став.

Чланови СП-а, чији приједлог не прихвата већина чланова организације или органа чији су чланови, не могу у јавности представљати своје мишљење као став Социјалистичке партије.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СП

Члан 26.

 

Социјалистичка партија се организује у мјесној заједници, општини и  граду.

 

Мјесна организација

Члан 27.

 

Основна  организација СП-а  је мјесна организација.

Мјесна организација СП-а се оснива у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском и другом насељу.

Мјесна организација може се основати ако има најмање 5 (пет) чланова уз сагласност општинског одбора коме та организација припада.

Мјесна организација може бити подијељена у више секција, уз сагласност већине чланова мјесне организације и одобрења општинског – градског одбора.

Јединство рада и активност секције мјесне организације обезбјеђује сама мјесна организација и општински,  односно градски одбор СП-а.

Приликом одлучивања (гласања) у мјесној организацији или њеној секцији, гласају само присутни чланови (није дозвољено никакво пуномоћје у гласању).

 

Члан 28.

 

Мјесна организација СП-а бира мјесни одбор од 5 до 11 чланова.

Мјесни одбор бира предсједника и секретара.

Мјесна организација СП-а која нема више од 5 чланова не бира мјесни одбор, већ само предсједника и секретара.

 

 

Члан 29.

 

Мјесне организације и њене секције, ако су формиране, обавезне су да својим непосредним политичким радом и дјеловањем у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском или другом насељу, доприносе усвајању и провођењу задатака и циљева садржаних у Програму СП-а.

Усвајање и провођење задатака и циљева садржаних у Програму СП-а на територији општине, града или регије, задатак је и обавеза општинских, градских и регионалних одбора Социјалистичке партије.

 

Органи СПа у општини – граду

Члан 30.

 

Органи Социјалистичке партије у општини – граду су:

 1. општинска, односно градска изборна конференција;
 2. општински, односно градски одбор;
 3. надзорни комисија; и
 4. извршни одбор општинског/градског одбора.

 

Изборне конференције

Члан 31.

 

Општинска – градска изборна конференција сазива се, сваке четири године.

Општинску- градску изборну конференцију чине делегати изабрани у мјесним организацијама СП-а, сразмјерно броју чланова мјесне организације и резултатима оствареним на претходним изборима између два конгреса, те чланови Општинског- Градског одбора и Надзорне комисије.

Општинска-градска изборна конференција:

 • усваја програм рада општинског/градског одбора за наредне четири године;
 • разматра и усваја извјештај о раду општинског – градског одбора и надзорне комисије у протеклом периоду;
 • бира делегате за редовни конгрес СП-а;
 • бира чланове општинског- градског одбора;
 • бира чланове надзорне комисије;
 • утврђује и друга питања од значаја за рад СП-а.

 

Ванредна општинска/градска изборна конференција ће се сазвати:

 • одлуком општинског/градског одбора донијетом натполовичном већином свих чланова, а на приједлог једне трећине мјесних организација или једне трећине чланова општинских/градских одбора; и
 • одлуком Извршног одбора Главног одбора Партије.

 

Члан 32.

 

Делегати за општинску, односно градску изборну конференцију бирају се по критеријуму и на начин утврђен правилником о изборима у СП-у који доноси Главни одбор.

 

 

ОДБОРИ

Члан 33.

 

Одбори су највиши органи организација СП-а између двије изборне конференције.

Број чланова, састав и начин избора одбора утврђује својом одлуком изборна конференција, а у складу са Правилником о изборима у СП-у и приједлогом Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије.

Мандат чланова одбора траје четири године.

Првом конституирајућом сједницом одбора, до избора предсједника, руководи пресједавајући изборне конференције или најстарији члан.

Радом одбора руководи предсједник, а у његовој одсутности потпредсједник.

Рад предсједника, потпредсједника и секретара, као и задужење чланова одбора, ближе се регулише пословником о раду одбора.

 

Члан 34.

 

Одбори:

 • Градски одбори бирају предсједника, до 2 потпредсједника, секретара и чланове Извршног одбора Градског одбора;
 • Општински одбори бирају предсједника, потпредсједника, секретара и чланове Извршног одбора Општинског одбора;
 • руководе организацијом СП-а у општини, граду;
 • утврђују политичке ставове и организују активности чланства у остварењу програмских задатака партије у општини и граду;
 • попуњавају одборе кооптирањем до једне петине чланова;
 • доносе одлуке којима регулишу организовање и дјеловање организација СП-а;
 • утврђују кандидате СП-а за органе власти на нивоу општине и града;
 • ускраћују подршку кадровима СП-а именованим у органима власти и органима СП-а на нивоу општине – града, када не спроводе утврђену политику Социјалистичке партије;
 • обављају активности у складу са ставовима и политичким опредјељењима изборне конференције;
 • Градски одбори могу, на основу указане потребе, формирати рејонске одборе, или друге организационе облике;
 • најмање једном годишње анализирају рад одборника у скупштинама општина и скупштинама градова и извршних функционера на локалном нивоу;
 • воде кадровску политику /градоначелник/начелник, замјеник начелника, предсједник, потпредсједник скупштине, начелник одјељења, директори предузећа и установа/
 • на сједнице одбора позивају се чланови органа СП-а из те организације без права одлучивања;
 • усваја финансијски план и финансијски извјештај;
 • општински, односно градски одбори, састају се најмање четири пута годишње и баве се питањима из своје надлежности,
 • формирају кадровске комисије.

 

 

Члан 35.

 

Извршни одбор Главног одбора може након темељне расправе, указивања на политички неприхватљива понашања и поступке и јавне опомене, распустити општински и градски одбор СП-а, ако нарушавају програмске принципе и статутарне одредбе и тако нанесу штету угледу и интересу Социјалистичке партије.

Након распуштања одбора, у смислу претходног става, Извршни одбор Главног одбора СП-а покреће поступак за формирање новог одбора.

Извршни одбор Главног одбора, уколико то конкретне околности захтјевају, у појединим организацијама СП-а може именовати привремено руководство (извршни орган).

Број и састав чланова органа из става 3. овог члана, његови задаци и овлашћења, ближе ће се регулисати посебном одлуком Извршног одбора Главног одбора СП-а.

 

Члан 36.

 

Ради ефикаснијег остваривања политике Партије, оцјењивања и унапређивања  рада организација и органа СП-а у општини, граду и регији, могу се организовати савјетовања.

 

Регионални одбор

Члан 37.

 

Главни одбор СП-а доноси одлуку о формирању регионалних одбора којом утврђује њихову организацију, права и дужности.

Регионални одбори за подручје Републике Српске формирају се на основу вишечланих изборних јединица, а на основу Изборног закона БиХ, и један регионални одбор за цијело подручје Федерације БиХ.

Регионални одбор СП-а чине предсједници и секретари општинских/ градских одбора регије, као и чланови Главног одбора, Предсједништва, Извршног одбора из регије, предсједници регионалних одбора Актива младих и Актива жена, чланови статутарне и надзорне комисије.

Регионални одбори бирају предсједника, потпредсједника и секретара регионалног одбора.

Надзорна комисија

Члан 38.

 

Надзорна комисија има предсједника и два члана.

Надзорна комисија:

 • контролише материјално – финансијско пословање одбора.

Надзорна комисија подноси извјештај једном годишње општинском /градском одбору.

Чланови Надзорне комисије не могу бити чланови других органа Социјалистичке партије које бира изборна конференција.

 

 

Извршни одбор

Члан 39.

 

Општински/ градски одбор бира Извршни одбор.

Извршни одбор:

 • припрема сједнице одбора и спроводи одлуке одбора;
 • организује текућу политичку активност;
 • организује и руководи информисањем и маркетингом  у општини и граду;
 • прати и координира рад са одборницима и члановима СП-а који обављају руководеће функције у општини и граду;
 • воде кадровску политику; (извршни директори предузећа и установа, шефови одјељења и служби, управне и надзорне одборе и остала кадровска мјеста. /ниво локалне заједнице);
 • подстиче омасовљење СП-а у општини и граду;
 • руководи изборном кампањом;
 • организује прикупљање чланарине, доноси финансијске планове и брине се о њиховој реализацији.

Број  чланова Извршног одбора утврђује општински, односно градски одбор.

Чланови Извршног одбора општинског/градског одбора по функцији су: предсједник ОО/ГО, потпредсједник-ци, предсједник Актива младих, предсједница Актива жена и секретар општинског/градског одбора. Извршни одбор општинског/градског одбора одговара за свој рад одбору који их је изабрао.

Радом општинског/градског Извршног одбора предсједава предсједник који се бира из реда чланова Извршног одбора на основу пословника о раду.

 

ОРГАНИ ПАРТИЈЕ

Члан 40.

 

Органи СП-а су:

1.Конгрес;

2.Главни одбор;

3.Предсједник;

4.Предсједништво;

5. Извршни одбор Главног одбора;

6.Статутарна комисија;

7.Надзорна комисија.

 

КОНГРЕС

Члан 41.

 

Конгрес је највиши орган Социјалистичке партије и одржава се сваке четврте године.

Делегате конгреса чине чланови органа Социјалистичке партије: Главни одбор, Предсједник, Предсједништво, Извршни одбор, Статутарна комисија и Надзорна комисија, као и делегати изабрани у општинским и градским организацијама СП-а у броју и на начин утврђен одлуком Главног одбора Социјалистичке партије.

Сазивање редовног конгреса СП-а мора се објавити најмање три мјесеца прије одржавања.

 

Члан 42.

 

Конгрес:

 • усваја програм и измјене и допуне програма;
 • усваја статут и измјене и допуне статута;
 • доноси документе програмског и статутарног карактера;
 • доноси стратегије, декларације, резолуције и остала документа конгреса;
 • утврђује основе политике СП-а;
 • разматра и усваја извештаје о раду органа Социјалистичке партије између два конгреса;
 • бира и разрјешава: предсједника СП-а, чланове Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорне комисије;
 • разматра жалбе и приједлоге који су му упућени;
 • усваја пословник о свом раду.

 

Члан 43.

 

            Ванредни конгрес СП-а сазива се:

 • одлуком Главног одбора донијетом натполовичном већином гласова свих чланова Главног одбора.

Приједлог за сазивање ванредног конгреса може дати: предсједник Партије, Статутарна комисија, Надзорна комисија или најмање једна трећина општинских/ градских  одбора или 1/3  чланова Главног одбора.

Ванредни конгрес  сазива Главни одбор СП-а најкасније 30 дана прије термина предвиђеног за његово одржавање.

За учеснике у раду ванредног конгреса важе одредбе става 2. члана 41. овог Статута.

Предлагач ванредног конгреса СП-а обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу одржавања ванредног конгреса.

 

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 44.

 

Главни одбор је највиши орган СП-а између два конгреса.

Број чланова и начин избора Главног одбора утврђује конгрес својом одлуком, настојећи да приликом евидентирања и кандидовања општинске организације СП-а буду сразмјерно заступљене.

Мандат чланова Главног одбора траје четири године.

 

Члан 45.

 

Главни одбор:

 • радом Главног одбора СП-а руководи предсједник СП-а;
 • спроводи одлуке Kонгреса;
 • утврђује приједлог програма и статута СП-а, као и њихове измјене и допуне;
 • дефинише, у складу са конгресним одлукама, политику СП-а између два Kонгреса;
 • усклађује Статут СП-а са законским прописима између два Конгреса у случају када то законски прописи налажу;
 • бира предсједника СП-а између два Kонгреса ако се за то укаже потреба;
 • усваја финансијски план и финанасијски извјештај;
 • може покренути поступак за изгласавање неповјерења предсједнику СП-а;
 • утврђује број, бира и разрјешава чланове Предсједништва СП-а на приједлог предсједника или 30 одсто чланова ГО;
 • бира и разрјешава потпредсједникe СП-а, предсједника Извршног одбора Главног одбора СП-а, на приједлог предсједника СП –а или 30 одсто чланова ГО;
 • утврђује број, бира и разрјешава чланове Извршног одбора Главног одбора и водећи рачуна о територијалној заступљености;
 • води кадровску политику, потврђује листе кандидата за посланике, одлучује о носиоцима највиших државних функција на нивоу Републике Српске и БиХ;
 • образује стална и повремена тијела са одређеним задацима;
 • бира и разрјешава предсједника и чланове политичког савјета;
 • врши попуну чланова Главног одбора до једне петине;
 • разматра и усваја извештај Надзорне комисије о контроли финансијског пословања;
 • разматра и усваја извештај Извршног одбора;
 • усваја изборни програм СП-а;
 • именује изборни штаб СП-а и анализира и оцјењује резултате избора;
 • доноси одлуку о приједлозима кандидата за највише нивое власти у Републици Српској и БиХ;
 • одлучује да ли чланови СП-а могу да уђу у власт коју формирају посланици других партија­;
 • одлучује о уласку СП-а у коалицију с другим партијама;
 • утврђује облике сарадње Социјалистичке партије с другим партијама;
 • доноси одлуку о учлањивању СП-а у међународне организације;
 • доноси одлуку о удруживању СП-а у шире политичке савезе у земљи и иностранству;
 • организује политичко и стручно образовање чланова и функционера који ће омогућити успјешно извршавање програмских циљева;
 • организује савјетовања ради консултовања о питањима од посебне важности за дјеловање СП-а;
 • организује унутарпартијско информисање;
 • утврђује чланарину СП-а;
 • оснива службу за стручне и административно-техничке послове чији рад усмјерава Извршног одбора Главног одбора;
 • доноси пословник којим ближе регулише начин рада Главног одбора и задужења његових чланова;
 • доноси правилник о организовању и раду организација СП-а;
 • доноси правилник о формирању организација СП-а у иностранству;
 • доноси одлуку о спровођењу избора у СП-у ;
 • доноси правилник о изборима у СП-у;
 • доноси правилник о дисциплинском поступку;
 • доноси правилник о начину спровођења политике СП-а у посланичким клубовима и групама, и делегатским клубовима и групама;
 • Главни одбор састаје се најмање три пута годишње;
 • усваја знак и логотип СП-а на приједлог Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.

 

Члан 46.

 

Општински и Градски одбори који немају чланове Главног одбора, на сједнице Главног одбора позиваће се предсједници одбора без права одлучивања.

 

Члан 47.

 

Општински, Градски и Главни одбор Партије не могу преносити своје надлежности на извршне органе Партије.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Члан 48.

 

Предсједник СП-а представља, заступа и руководи СП-ом. Мандат предсједникa траје четири године.

Избор и разрјешење предсједникa СП-а уређују се Статутом и Правилником о изборима у Социјалистичкој партији.

Члан 49.

            Предсједник Социјалистичке партије:

 • представља и заступа Социјалистичку партију у складу са законом, Статутом и Програмом Партије, одлукама конгреса и Главног одбора СП-а;
 • стара се о остваривању програмских задатака и циљева Социјалистичкe партије;
 • стара се о извршавању одлука Kонгреса, спроводи политику СП-а у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове СП-а;
 • предлаже кандидате за потпредсједнике, чланове Извршног одбора и предсједника Извршног одбора;
 • подноси извештај о раду СП-а Kонгресу и Главном одбору;
 • координира рад органа партије;
 • координира односе Главног одбора и Предсједништва са Владом Републике Српске и посланичком групом социјалиста у Народној скупштини Републике Српске као и с предсједникoм Републике Српске и другим државним функционерима у БиХ уколико су бирани из редова СП-а;
 • сазива Главни одбор и Предсједништво партије;
 • предсједава сједницама Главног одбора, сједницама Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора када га сазове;
 • потписује документа СП-а или одређује ко ће то у појединим случајевима чинити умјесто њега;
 • даје пуномоћ за заступање СП-а пред судом или другим органом;
 • у случају ванредне околности може донијети одлуку из надлежности Главног одбора и на првој сједници, када те околности престану, поднијети је на одобрење ГО.

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ ПАРТИЈЕ

Члан 50.

 

Потпредсједници Партије:

 • организују, прате и координирају рад у изборним јединицама за Парламент БиХ из Републике Српске а којима територијално припадају;
 • преузимају организационе и акционе мјере за усмјеравање свих кадрова и органа СП-а у остваривању програмских циљева и јачању угледа СП-а,
 • организују, прате и координирају односе између органа СП-а у областима за које су задужени,
 • обављају и друге послове по налогу предсједника СП-а, Главног одбора и Предсједништва СП-а,
 • предсједник именује једног од потпредсједника да га замјењује за вријеме привременог одсуства.

 

ПРЕДСJЕДНИШТВО

Члан 51.

 

Предсједништво је политичко-оперативни орган СП-а. Предсjедништво СП-а чине:

 1.  Предсjедник СП-а;
 2.  Потпредсједници СП-а;
 3.  Предсjедник Извршног одбора Главног одбора СП-а.

 

Члан 52.

            Предсједништво редовно засједа, анализира и заузима опште политичке ставове између двије сједнице Главног одбора СП-а;

Предсједништво:

 • прати рад представника СП-а на свим нивоима власти, заузима политичке ставове, покреће иницијативе и даје смјернице за рад других органа СП-а;
 • предлаже предсједника и чланове Политичког савјета СП-а;
 • доноси пословник о свом раду;
 • предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору;
 • обавља и друге послове повјерене од стране Главног одбора;
 • функционери у законодавној и извршној власти подносе Предсједништву извјештај о свом раду;
 • даје сагласност за кандидатуру и избор предсједника општинских и градских одбора Социјалистичке партије;
 • води кадровску политику /министри, директори предузећа, установа, агенција, потпредсједници скупштина, ниво ентитета и БиХ/;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима СП-а;
 • предлаже избор и разрјешење предсједника Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ.

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан 53.

 

Извршни одбор Главног одбора је извршни орган Социјалистичке партије који организује и спроводи политику Социјалистичке партије.

Радом Извршног одбора Главног одбора руководи предсједник Извршног одбора Главног одбора.

На сједнице Извршног одбора Главног одбора позивају се предсједник, сви чланови Предсједништва и извршни секретар.

 

Члан 54.

 

Извршни одбор Главног одбора СП-а:

 • припрема сједнице Главног одбора и извршава његове одлуке као и одлуке Предсједништва;
 • спроводи текућу политичку активност СП-а;
 • руководи информисањем и маркетингом;
 • припрема приједлоге докумената СП-а;
 • стара се о информисању чланова;
 • прати, анализира и усклађује рад организација у општини и граду;
 • прати учлањивање у СП и издаје чланске књижице;
 • доноси одлуку о образовању одбора и формирању иницијативних одбора и повјереништава;
 • распушта општинске и градске одборе и именује привремена руководства;
 • бира и разрјешава извршног секретара СП-а;
 • бира предсједнике и чланове савјета и комисија;
 • даје сагласност за кандидатуру и избор предсједника општинског и градског одбора СП-а;
 • стара се о изборном процесу СП-а;
 • стара се о изборима расписаним на локалном и општем нивоу;
 • разматра приједлоге и опште акте из надлежности Главног одбора;
 • доноси пословник о свом раду;
 • доноси општа и друга акта у вези са организацијом и радом Стручне службе Главног одбора СП-а;
 • подноси годишњи финансијски извјештај и предлаже финансијски план Главном одбору;
 • доноси одлуку о образовању стручних одбора;
 • води кадровску политику: /помоћници министара, извршни директори, помоћници директора, управни и надзорни одбори /ниво ентитета и БиХ/;
 • бира и разрјешава предсједнике стручних одбора:
 • одлучује о оснивању одбора ван БиХ;
 • обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама Главног одбора и Предсједништва.

 

 

Члан 55.

 

Предсједник Извршног одбора Главног одбора СП-а:

 • стара се о припреми сједница, извршењу одлука и ставова Главног одбора СП-а, Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора;
 • организује и координира рад чланова Главног одбора и Извршног одбора Главног одбора.

 

Члан 56.

 

Рад Извршног одбора Главног одбора и задужења његових чланова ближе ће се регулисати пословником о раду Извршног одбора Главног одбора.

Чланови Извршног одбора Главног одбора обавезно се задужују за поједине области дјеловања СП-а.

 

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 57.

 

Статутарна комисија је независан и самосталан орган СП-а, гарант статутарности и демократског устројства СП-а.

Статутарна комисија има предсједника, замјеника предсједника и секретара.

Статутарна комисија броји до 7 чланова. Одлуку о броју и начину избора Статутарне комисије доноси конгрес водећи рачуна о полној и стручној структури, те територијалној заступљености. Статутарна комисија може вршити попуну свог састава до једне трећине.

Одлуке и тумачења Статутарне комисије су коначне. На њих се жалба може поднијети конгресу СП-а.

 

Члан 58.

Статутарна комисија:

 • бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника из реда својих чланова;
 • тумачи Статут и општа правна акта Социјалистичке партије. Тумачење Статута и других општих аката могу тражити сви органи СП-а;
 • припрема нацрт измјена и допуна Статута СП-а и других општих аката СП-а;
 • прати остваривање Статута Социјалистичке партије и других општих аката СП-а, предлаже мјере за њихово остваривање, и о томе подноси извештај конгресу СП-а, а информацију једном годишње Главном одбору;
 • изриче дисциплинске мере на основу Статута и правилника о дисциплинском поступку у СП-у;
 • предлаже мјере за боље организовање и дјеловање СП-а;
 • оцјењује статутарност избора у СП-у;
 • рјешава жалбе на одлуке о искључењу из СП-а и брисању из евиденције;
 • поднешене жалбе од стране чланова Социјалистичке партије Статутарна комисија доноси одлуку у року од 30 дана и један примјерак одлуке достављају подносиоцу жалбе;
 • у случају да Статутарна комисија не достави одлуку подносиоцу жалбе сматраће се да је позитивно жалба ријешена;
 • чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено чланови других органа СП-а које бира конгрес СП-а.

 

НАДЗОРНА КОМИСИЈА

Члан 59.

 

Надзорна комисија је независан и самостални орган СП-а.

Надзорна комисија бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника из реда својих чланова.

Надзорна комисија броји до 7 чланова.

Надзорна комисија може вршити попуну до једне трећине.

Надзорна комисија контролише употребу финансијских средстава СП-а, употребу и коришћење имовине СП-а у цјелини, било да је власништво СП-а или СП њоме располаже по неком другом основу.

Надзорна комисија подноси извештај конгресу СП-а.

Чланови Надзорне комисије не могу бити чланови других органа СП које бира Конгрес.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ И ИЗБОРИ

Члан 60.

 

Органи СП-а пуноважно раде када је присутно више од половине њихових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина.

Организације СП-а доносе одлуке већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина. Гласање се врши са „ЗА“ или „ ПРОТИВ“.

 

Члан 61.

 

Избори у Социјалистичкој партији спроводе се, сваке четврте године.

Избори у Социјалистичкој партији, врше се тајним гласањем, на основу више кандидата.

Одлуку о спровођењу избора у Социјалистичкој партији доноси Главни одбор СП-а.

 

Члан 62.

 

Сваки члан СП-а може предлагати кандидате, бити кандидован, бирати и бити биран у органе СП-а уколико испуњава статутарне услове.

Кандидате за избор у органе СП-а предлажу и органи Социјалистичке партије.

 

Члан 63.

            Чланови органа и руководства Социјалистичке партије у општини и граду бирају се у складу с Правилником о изборима.

 

 

Члан 64.

            У органима СП-а на свим нивоима организовања мора бити најмање 15 одсто млађих од 30 година  и најмање 15 одсто жена.

Ако у органе СП-а на свим нивоима организовања не буде изабрано најмање 15 одсто чланова млађих од 30 година и 15 одсто из редова жена, одговарајући орган СП-а ће на приједлог одговарајућих органа Актива младих и Актива жена извршити кооптирање у свој састав до тог броја.

Састав органа СП-а изражава, у одговарајућој мјери, социјалну структуру чланства.

 

ТИЈЕЛА ГЛАВНОГ ОДБОРА СП-а

Члан 65.

 

Тијела Главног одбора СП-а су:

 1. Скупштина;
 2. Пословни одбор;
 3. Политички савјет СП-а;
 4. Актив младих;
 5. Актив жена;
 6. Савјети и
 7. Кадровска комисија.

 

СКУПШТИНА СП-а

Члан 66.

 

Ако политичке прилике и интереси СП-а захтјевају, Главни одбор, између два конгреса, може сазвати Скупштину СП-а.

Скупштину Социјалистичке партије чине: предсједник СП-а, потпредсједници, предсједник Извршног одбора, чланови Главног одбора, чланови Извршног одбора, чланови Статутарне комисије и Надзорне комисије, предсједници општинских и градских одбора, посланици у Народној скупштини Републике Српске, делегати у Вијећу народа НС Републике Српске, посланици Парламентарне скупштине БиХ, министри, начелници општина и највише до 30 других делегата које позове Главни одбор на приједлог Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Скупштина СП-а може утврдити ставове и опредјељења СП-а о актуелним проблемима и другим питањима.

Скупштина СП-а одржава се након спроведених општих и локалних избора у Републици Српској и Босни и Херцеговини, најкасније 60 дана од дана објављивања коначних изборних резултата и на основу иницијативе Главног одбора Социјалистичке партије.

 

 ПОСЛОВНИ ОДБОР

Члан 67.

 

Пословни одбор је оперативно тијело кога формира Извршни одбор Главног одбора СП и својом одлуком одређује његове надлежности.

Пословни одбор СП чини  извршни секретар и четири члана.

Сједницама Пословног одбора предсједава извршни секретар СП-а.

Пословни одбор СП:

 • контролише коришћење материјалних средстава СП-а;
 • доноси одговарајуће одлуке и о томе доноси писмене закључке о чему обавјештава Извршни одбор Главног одбора СП-а;
 • доставља на разматрање финансијски извјештај СП-а Извршном одбору Главног одбора.

Члан 68.

 

Извршни секретар Партије:

 • стара се о извршењу одлука Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;
 • обавјештава регионалне, градске и општинске одборе СП-а о одлукама Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;
 • координира рад савјета и комисија Главног одбора;
 • одговоран је за финансијско пословање СП-а;
 • обавља и друге послове по налогу Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;
 • руководи Стручном службом;
 • брине о благовременом и законитом пословању Стручне службе;
 • Присуствује сједницама Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије без права одлучивања.

 

Члан 69.

 

Извршни секретар се бира послије одржаног Конгреса и конституисања Извршног одбора Партије на приједлог Предсједништва. Одлука о пријему у радни однос на мандат од четири године доноси Извршни одбор Партије. Сви остали функционери Партије обављају своју дужност волонтерски.

 

ПОЛИТИЧКИ САВЈЕТ

Члан 70.

 

Главни одбор формира Политички савјет СП-а од чланова и симпатизера СП-а из реда истакнутих јавних, културних и научних радника, привредника и угледних људи из других области.

Политички савјет СП-а је савјетодавно и консултативно тијело које сазива предсједник Политичког савјета када треба размотрити стратешка питања  државног и привредног развоја, важних пројеката, одлука и иницијатива, које, у вези с тим, СП жели да покрене.

 

АКТИВ МЛАДИХ

Члан 71.

 

Актив младих је посебан облик организовања и деловања СП-а. Актив младих чине чланови до навршене 30. године старости. Предсједници Актива младих су по функцији чланови извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Организација и деловање Актива младих уређују се правилником који доноси Главни одбор СП-а.

Документи и одлуке Актива младих подлијежу обавезној сагласности

Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Избори у Активу младих одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

 

АКТИВ ЖЕНА

Члан 72.

 

Актив жена је посебан облик организовања и деловања СП-а који ради на афирмацији и заштити права жена, породице и полне равноправности.

Актив жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама.

Предсједнице Актива жена су по функцији чланице извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Документи и одлуке Актива жена подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Организација и деловање Актива жена уређује се правилником који доноси Главни одбор СП- а.

Избори у Активу жена одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

 

САВЈЕТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 73.

 

Савјет за локалну самоуправу и мјесне заједнице бави се:

 • припремом приједлога програмских докумената и приједлога закона и одлука у вези са локалном самоуправом;
 • питањима функционисања и унапређења рада локалне самоуправе и мјесне заједнице;
 • анализом рада органа локалне самоуправе и приједлогом мјера за спровођење програма СП у овој области;
 • организује стручна савјетовања, округле столове, трибине и сличне активности са циљем едукације функционера у локалној самоуправи;

Савјет за локалну самоуправу и мјесне заједнице за свој рад одговара Извршном одбору Главног одбора.

 

ПОЧАСНИ ФУНКЦИОНЕРИ И ЧЛАНОВИ СП

Члан 74.

 

Због изузетних заслуга за формирање и континуирани рад организација и органа СП-а одговарајући одбори, на приједлог Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора  могу именовати почасне предсједнике Партије.

Почасни предсједници могу:

 • учествовати у раду органа и организација СП-а на позив предсједника одговарајућег одбора или предсједника СП-а, а њихова мишљења су савјетодавног карактера;
 • отварати политичко-историјске, научне, културне и спортске манифестације;
 • додјељивати у име одговарајућег одбора или СП-а плакете, признања и донације.

Почасном предсједнику припада право доживотног делегата конгреса, односно градске или општинске изборне конференције.

Главни одбор СП-а може, на приједлог Предсједништва и Извршног одбора, да додијели титулу почасног члана СП-а, домаћем или страном држављанину због његових заслуга  у домену мира, науке, културе, спорта и сл.

СП, на приједлог Главног одбора, може истакнутом појединцу, групи и сл, додијелити признање – награду за допринос у афирмацији и реализацији Програма СП-а.

Врсту признања – награде, као и начин додјеле, својом одлуком утврђује Главни одбор СП-а.

 

 ОРГАНИЗОВАЊЕ ПАРТИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 75.

 

Поштујући законодавство других земаља, СП може формирати своје организације изван БиХ, ради окупљања чланова и симпатизера међу грађанима који тамо живе и раде.

Сарадња са организацијама СП-а изван БиХ уредиће  се упутством Извршног одбора Главног одбора.

Организације СП-а формиране изван БиХ директно су везане за Извршни одбор Главног одбора.

 

 ПРИСУСТВО ЧЛАНОВА СЈЕДНИЦАМА

Члан 76.

 

Чланови Главног, регионалног, градског, општинског и мјесног одбора, чланови Статутарне и Надзорне комисије обавезни су присуствовати сједницама и активно учествовати у доношењу одлука.

Чланови  одбора и комисија који три пута неоправдано изостану са сједнице у мандату престаје им мандат и на њихово мјесто биће извршена попуна другим чланом СП-а.

 

 НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШЋЕЊА И

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА ПАРТИЈЕ

Члан 77.

 

Приходи СП-а су: чланарина, стратешке чланарине, добровољни новчани прилози, поклони, приходи од привредних дјелатности, маркетинга, пропаганде и сл.

Члан 78.

Цјелокупна имовина СП-а, покретна, непокретна и новчана средства, је недјељива и њом располаже и управља Главни одбор.

Појединачне исплате и задужења до 10 000,00 КМ одобрава Предсједник Партије. Преко 10 000,00 КМ одлуку доноси Предсједништво и Извршни одбор Партије.

 

НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ

Члан 79.

 

Рад органа и организација СП-а у правилу је јаван.

Органи СП-а одлучују о обавјештавању јавности о свом раду.

СП може да издаје своје новине и друге публикације.

 

Члан 80.

 

У складу са циљевима и задацима СП-а Главни одбор организује послове политичког маркетинга, издавачку, новинску, образовну и истраживачку дјелатност.

 

 НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ СП У

САВЕЗЕ И ДРУГЕ ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА

Члан 81.

 

Социјалистичка партија се може удруживати у савезе са другим социјалистичким партијама, удружењима и сличним организацијама лијеве оријентације.

СП-у се могу прикључити друге партије, удружења и сличне организације, под условом да прихвате Програм, Статут и политику СП-а.

Одлуку о удруживању из става 1. овог члана и одлуку о прикључивању из става 2. овог члана доноси Главни одбор на приједлог предсједника СП-а.

 

 НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ

РАДА СП

Члан 82.

 

Конгрес доноси одлуку о промјени имена и престанку рада Социјалистичке партије.

СП престаје са радом:

 • ако се број чланова СП-а смањи испод 50 чланова;
 • ако је СП-у забрањен рад због разлога предвиђених законом;
 • ако СП не обавља дјелатности утврђене Статутом дуже од једне године.

 

 НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У

СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА СП

Члан 83.

Имовину Социјалистичке партије чини сва покретна и непокретна имовина коју из властитих и других извора остваре органи СП-а на свим нивоима организовања.

У случају престанка рада СП-а, сва њена покретна и непокретна имовина биће уступљена хуманитарним организацијама.

 

 ПОСЛАНИЧКИ  И ОДБОРНИЧКИ КЛУБ

Члан 84.

 

Посланици СП-а, изабрани у Народну скупштину Републике Српске, Скупштину Босне и Херцеговине, Парламент Федерације Босне и Херцеговине, скупштине кантона и скупштине општина или градова у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, обавезно се организују (укључују) у Посланички,односно Одборнички клуб СП-а.

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба социјалиста, могу бити и посланици који нису били на листама СП-а, под условом да прихвате одредбе овог статута, а да се са тим сагласи (сложи) Предсједништво и Извршни одбор Главног одбора и да то тајним гласањем прихвати Посланички, односно Одборнички клуб СП-а.

Посланички, односно Одборнички клубови СП-а, расправљају о свим питањима која су на дневном реду скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе, водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буду у складу с Програмом Партије и усвојеним ставовима Главног одбора СП-а.

Чак ни у случају изузетних околности Посланички и Одборнички клубови СП-а не могу поступати супротно одредбама претходног става нити на било који начин обавезати СП без њеног пристанка.

Сваки изабрани представник СП-а (посланик, одборник, министар и сл) подлијеже обавезама активисте у својој мјесној или општинској – градској организацији, као и свим другим обавезама које произилазе из његове парламентарне активности и његовог гласања у парламенту (Републици Српској, Босни и Херцеговини, кантону, општини, граду).

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба у Народној скупштини Републике Српске, Скупштини Босне и Херцеговине, кантону, општини или граду обавезно прихватају Пословник СП-а и понашају се у складу са партијском политиком.

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба СП-а, у свим околностима морају да поштују правило јединственог гласања свог клуба (своје групе). У случају повреде овог правила надлежни одбор СП-а ће их искључити из Социјалистичке партије.

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба СП-а су обавезни да присуствују састанцима Посланичког, односно Одборничког клуба и сједницама скупштина, односно вијећа којима припадају.

Посланички клубови, на приједлог Предсједништва СП-а бирају предсједника, замјеника предсједника и секретара Посланичког клуба.

Одборнички клубови на приједлог Извршног одбора општинског/градског одбора бирају предсједника, замјеника предсједника и секретара Одборничког клуба.

Предсједник и потпредсједници СП-а, предсједник Извршног одбора  учествују у раду Посланичких клубова, а по потреби у раду ових клубова учествују и чланови Извршног одбора Главног одбора.

Предсједник, потпредсједник и секретар општинског/градског одбора СП-а учествује у раду Одборничког клуба, а по потреби у раду Одборничког клуба учествују и чланови Извршног одбора општинског,односно градског одбора СП-а.

Члан 85.

 

Предсједник СП-а и предсједник Посланичког клуба могу сазвати заједничку сједницу Главног одбора и Посланичког клуба СП-а, а предсједник Општинског, односно Градског одбора Партије заједничку сједницу општинског и градског одбора и Одборничког клуба СП-а ради усаглашавања политике и тактике Посланичког, односно Одборничког клуба о раду ових клубова у Народној скупштини Републике Српске, Парламентарној Скупштини Босне и Херцеговине, скупштинама кантона, општина, односно градова.

 

Члан 86.

 

Чланови Социјалистичке партије изабрани у органе законодавне и извршне власти у општинама, ентитету и Босни и Херцеговини дужни су да плаћају мјесечну стратешку чланарину у корист СП-а у износу који утврди Главни одбор СП-а.

Према упутству Извршног одбора Главног одбора Стручна служба сачињава листу чланова који плаћају партијску стратешку чланарину и о томе писмено обавјештава чланове преко надлежних одбора.

Средства прикупљена по основу стратешке чланарине уплаћују се на рачун СП-а за изборни фонд и не могу се користити у друге сврхе.

 

 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 87.

 

Измјене и допуне овог статута су у надлежности конгреса СП-а.

Да би приједлог за измјене и допуне статута могао бити поднесен на конгресу, исти мора бити упућен општинским односно градским организацијама СП-а на разматрање најмање петнаест дана прије одржавања конгреса.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 88.

 

Статут ступа на снагу даном доношења.

Све организације и органи СП-а дужни су своју организацију ускладити са одредбама овог статута у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог статута.

За све што није дефинисано овим статутом примјењују се одредбе Закона о политичким организацијама( „Службени гласник Републике Српске број 15/96 и 17/02“) као и другим важећим законима и прописима.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут донесен на 6. конгресу Социјалистичке партије.

 

 

 

Бања Лука, 08. јули 2018. године